Strategia spółki

Strategia Spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na rok 2015

Od 2013 rok Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. działa w nowej strukturze właścicielskiej, stanowiąc część grupy kapitałowej Stalprodukt S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wiodącego producenta i eksportera wysoko przetworzonych wyrobów ze stali.

Rok 2015 będzie bardzo ważnym etapem w historii Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, bowiem Spółka uruchomi kolejną znaczącą inwestycję pn. „Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkowych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. o dodatkowe trzy kolumny redestylacyjne”,

Realizacja tej inwestycji ugruntuje pozycję Spółki jako producenta cynku o najwyższej jakości, który do produkcji zużywa materiały odpadowe, niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Będzie to jednocześnie kolejny rok skutecznej realizacji założonych celów strategicznych w zakresie optymalizacji kosztowej, dostosowując konsekwentnie technikę i technologię do bieżącej sytuacji rynkowej.

W roku 2015 główny nacisk położono na:

W zakresie technologii

 • przerób jak największych ilości materiałów tlenkowych i materiałów odpadowych przyjmowanych do utylizacji oraz odpadów własnych,
 • optymalizację/poprawę wskaźnika zużycia gazu i energii na tonę cynku oraz istotnych wskaźników technologicznych,
 • pełną i terminową realizację założonych zadań produkcyjnych również z punktu widzenia oczekiwanej jakości,
 • minimalizowanie odpadów niebezpiecznych kierowanych na Składowisko.

W zakresie zadań inwestycyjnych

 • terminową realizację strategicznej inwestycji Spółki: „Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkowych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. o dodatkowe trzy kolumny redestylacyjne”,
 • realizację pozostałych istotnych zadań inwestycyjnych mających na celu w głównej mierze odtworzenie lub modernizację już istniejących obiektów i urządzeń,
 • zakup gotowych dóbr inwestycyjnych, które pozwolą na realizację zadań techniczno – technologicznych.

W zakresie remontów bieżących i kapitalnych

 • zdefiniowanie istotnych z punktu widzenia techniki i technologii niezbędnych do realizacji zadań remontowych,
 • pełną i terminową realizację zadań, które (przy nadal prowadzonej modyfikacji technologii wytwarzania) zagwarantują bezawaryjną pracę Huty oraz pełną realizację zadań technologicznych,
 • poprawę stopnia wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń kompleksu metalurgicznego.

W zakresie realizacji polityki zabezpieczeń

 • realizację strategii zabezpieczeń przed niekorzystnymi zmianami cen metali oraz kursów walut,
 • zabezpieczenie ryzyka marży, ryzyka niedopasowania bazy, ryzyka walutowego, ryzyka zmian cen surowców energetycznych i praw do emisji CO2.

 Wykorzystując wiedzę i kwalifikacje pracowników Spółki, stosując najnowocześniejsze technologie, nie zagrażając środowisku – produkujemy wyroby najwyższej jakości na optymalnym poziomie kosztów, konkurencyjne na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

 

Polski