Status prawny Spółki

Spółka działa pod firmą: Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Siedzibą Spółki jest: Miasteczko Śląskie. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Huta Cynku "Miasteczko Śląskie".

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach; X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000197025 w dniu 02/03/2004 r.

Polski