Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E wg. rys. 34-10-197-33. 
Dokumentacja dostępna do wglądu w wydziale MM.
Przewidywany termin realizacji prac: grudzień 2017 r./styczeń 2018r.
Dokładny termin i zakres prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zleceniodawcy.
Materiały,sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
 
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji całości prac.
3.Warunki i forma płatności. 
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe. 
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan  Marcin Waloszczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 543, kom. 512 403 460.
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: